Conference Committee

Steering Committee

De-an Zhao, Northwest University for Nationalities, China (Chair)
Wei-lin Xu, Sichuan University, China
Bin Liang, Sichuan University, China
Yan-bin Liang, Northwest University for Nationalities, China
Ying-chun Shi, Northwest University for Nationalities, China
Ri-xia Bai, Northwest University for Nationalities, China (Co-chair)
Jian-wu Dang, Lanzhou Jiaotong University, China
Jie Cao, Lanzhou University of Technology, China
Gui-shan Li, Lanzhou Institute of technology, China


Organizing Committee

Xian-yong, Xiao, Sichuan University, China
Wei-lan Wang, Northwest University for Nationalities, China (Chair)
Fang Han, Sichuan University, China
Yong-hong Li, Northwest University for Nationalities, China
Jiu-xian Zhang, Northwest University for Nationalities, China
Guang-rong Shan, Northwest University for Nationalities, China
Song-yi Dian, Sichuan University, China
Jun-ran Zhang, Northwest University for Nationalities, China
Guo-heng Zhang, Northwest University for Nationalities, China (Co-chair)
Qiang Lin, Northwest University for Nationalities, China
Zhi-wen Zhou, Northwest University for Nationalities, China
An-ren Ma, Northwest University for Nationalities, China
Bin Li, Sichuan University, China
Tao Zhao, Sichuan University, China
Yi-cheng Liu, Sichuan University, China
Sheng-guo Zhang, Northwest University for Nationalities, China
Cai-xia Wang, Northwest University for Nationalities, China
Ling Guo, Northwest University for Nationalities, China
Cheng-xia Yang, Northwest University for Nationalities, China
Tao Wu, Northwest University for Nationalities, China
Shu-zhi Wang, Northwest University for Nationalities, China
Ming-liang Gao, Northwest University for Nationalities, China
Wan-jun Chen, Northwest University for Nationalities, China
Gengzang-Duojie, Northwest University for Nationalities, China
Yuan Zhang, Northwest University for Nationalities, China
Jian-yun Chen, Northwest University for Nationalities, China